Schepen Dirk Snauwaert over het RUP Molenkouter

06 Juli 2012

De schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk Snauwaert meldt dat vorige week donderdag 28 juni 2012 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Molenkouter door de gemeenteraad definitief werd aanvaard. Het RUP Molenkouter beoogde in de eerste plaats een antwoord te bieden op een planologisch probleem dat opdook bij het ontwerp van het gevaarlijk kruispunt Kapellelaan-Vilvoordsesteenweg. Door een wijziging in de wetgeving in de loop van deze RUP-procedure werd dit minder belangrijk. 

Een tweede doelstelling is het oplossen van een aantal eerder kleinere stedenbouwkundige problemen die weliswaar geen grote ruimtelijke impact hebben, maar voor de bewoners en de eigenaars bijzonder belangrijk zijn.

Zo worden een aantal kleine vormelijke foutjes uit het vroegere BPA rechtgezet, worden de oude verkavelingen afgeschaft zodat duidelijker is welke voorschriften van toepassing zijn, worden op de percelen met zware reliëfverschillen meer mogelijkheden voorzien zodat hier een vlottere ontwikkeling mogelijk is, wordt de site rond de rijschool langs de Vilvoordsesteenweg geregulariseerd en zijn er nu klaar en heldere  voorschriften rond de toegelaten bouwlagen. Doorgaans worden drie bouwlagen mogelijk met maximum twee woonentiteiten en uitzonderlijk in de Kapittellaan vier met meerdere woonentiteiten.

 

Ten derde wordt in het nieuwe RUP ook een visie ontwikkeld op de nog twee resterende binnengebieden. Het bestaande gebied voor openbaar nut tussen de Koninklijke Kasteeldreef en de Sikkelgemstraat wordt op uitdrukkelijke vraag van de bewoners omgevormd tot een gebied voor tuinen en het binnengebied tussen de Hollestraat en de Eglantierlaan krijgt flexibelere voorschriften wat een invulling in de toekomst zal vereenvoudigen. De bestemming blijft daar uiteraard wonen.

 

Ten vierde wordt het groene karakter van de residentiële wijk bevestigd.

 

Ten vijfde wordt een beperkt deel van deze wijk, dat in het oorspronkelijk BPA niet was opgenomen, nu ook geïntegreerd in dit RUP. Het gaat over de omgeving rond de Groenveldlaan.

 

Tenslotte worden ook de voorschriften afgestemd op de overige RUPs die recent in Meise werden opgemaakt, wat een eenduidiger ruimtelijk beleid zal toelaten. Zo wordt er zeer nadrukkelijk aandacht besteed aan voldoende woonkwaliteit.

 

Tevreden en fier zet schepen Dirk Snauwaert, na drie jaar denkwerk en veel overleg, een punt achter dit RUP. In Molenkouter blijft het, meer dan ooit, goed om te wonen!