RUP Meise-Centrum

11 Mei 2015

Er is de laatste maanden veel ophef rond de bouwplannen van enkele appartementsgebouwen in Meise-centrum. Groen plaatst enkele kanttekeningen. Historiek Om te beginnen, moeten we terug naar 2011, toen Groen met Dirk Snauwaert nog de schepen voor ruimtelijke ordening in zijn rangen had.

Ook al is het RUP-Meise Centrum (RUP-MEC) in de eerste plaats zijn werk, de vraag voor een derde woonlaag en dus vier bouwlagen net zoals in Wolvertem (met een kroonlijsthoogte tot 8,55m en een nok tot max. 14 meter) is een uitdrukkelijke eis geweest van de CD&V-NVA. Helaas is er toen van de buurtbewoners uit onvoldoende reactie op het openbaar onderzoek gekomen waardoor Groen zich onvoldoende geruggesteund wist om dit te kunnen counteren.

Groen was beslist géén vragende partij, maar kon vanuit een globale visie op de ruimtelijke ordening in Vlaanderen een verdichting enigszins verantwoorden. Vlaanderen wordt of is één grote stad, o.a. door de lintbebouwing! Om onze landelijke gebieden maximaal te ontlasten van verder en dichtere bebouwing, moet er wat meer verdichting gerealiseerd worden in de hoofddorpen of -centra van landelijke gemeenten, zoals Meise.

Zowel Stedenbouw als Ruimtelijke Ordening-Provincie Vlaams Brabant, maar ook onze Gecoro volgden die algemene beleidsvisie, net zoals een betaalde wooncommissie die hiervoor speciaal werd opgericht. De Gecoro vermeldt in haar advies expliciet: 'De voorziene kroonlijsthoogte in de centrumstraten is goed!'.

Immers, door een uitgebreide reeks woonkwaliteitsnormen op te leggen moet elke woongelegenheid voldoen aan een behoorlijk goede minimale norm om goed te wonen! Dit is voor onze gemeente Meise volstrekt nieuw, ingevoerd en opgelegd door Groen!

 

Verdichting

"Verdichting" of "kernversterking" is één van de drie wezenlijke doelstellingen van het RUP-MEC.

Verdichten betekent duurzaam ruimtegebruik: méér woningen op eenzelfde oppervlakte en dus wat hoger of één woonlaag erbij. Mensen worden ouder en blijven langer thuiswonen, dat willen we stimuleren. Meer dan de helft van de samenwoon-relaties breekt na verloop van tijd en bijgevolg moeten die mensen dan single gaan wonen, wat twee woningen of appartementen vraagt. Meer jonge mensen dan vroeger leven als alleenstaande, niet meer in de ouderlijke woning. Dit alles betekent dat we voor dezelfde populatie veel meer woonentiteiten nodig hebben! De afgelopen 30 jaar vergroot almaar de vraag naar woningen. We moeten op die vraag ingaan, maar niet nog meer ten kosten van onze landelijke gebieden. En dus is een gematigde en goed overwogen verdichting noodzakelijk.

In onze gemeente wordt er alleen verdicht in Wolvertem-centrum en Meise-centrum.

 

 

 

Mobiliteit en parkeergelegenheid

De parkeeroverlast komt niet zozeer en zeker niet alleen door de woonverdichting. Daar waar mogelijk worden overal (uitgezonderd in Kernwinkelgebied type 1) ondergrondse parkeergarages van 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid verplicht! Meise is een multifunctioneel centrum, met veel aandacht en specifieke ruimte voor winkelen, voor scholen, voor cultuur (Bibliotheek en De Muze), voor horeca, voor vrije tijdsbeleving en sportbeleving en niet te vergeten de Nationale Plantentuin. Dat alles genereert een parkeerdrukte en een verkeersdrukte.

De verkeersdrukte, die nu al bestaat, moet letterlijk in goede banen worden geleid. De verkeersveiligheid, in het bijzonder voor voetgangers en schoolgaande kinderen, kan geoptimaliseerd worden in een goed overwogen en doordacht mobiliteitsbeleid, denk maar aan een zone 30 in het hele centrumgebied.

Daar heeft Groen zich tijdens de vorige legislatuur, met toenmalig schepen Marie-Jeanne Thaelemans, hard voor ingezet en ook vandaag volgen we dit nauwgezet op vanuit de oppositie.

 

Conclusie

Groen vond en vindt nog steeds dat het RUP-MEC, zoals het nu voorligt, het beste compromis is dat binnen de toenmalige meerderheid kon gevonden worden. Het evenwicht tussen ervoor zorgen dat Meisenaren zoveel mogelijk in hun gemeente kunnen blijven wonen en het behouden van het dorpse karakter, is zeer broos.

Betekent dit dat we projectontwikkelaars carte blanche willen geven? In geen geval! Elk project moet nauwgezet bekeken worden, rekening houdend met de omgevingsfactoren en getoetst aan de voorschriften van het RUP.

Bovendien moet de voorziene 'inbreiding' gepaard gaan met een duidelijke visie op mobiliteit in het kleine centrum van Meise. En daar knelt het schoentje: de huidige meerderheid besteedt hier vooralsnog veel te weinig aandacht aan.