22 jan 2019

Meise zorgt voor primeur met jaarlijkse "State of the Union"

Voor een transparant, integer en verbindend bestuur
State of the Union
Burgemeester Gerda Van den Brande, 21 januari 2019

Klik hier voor de volledige tekst van de State of the Union in pdf.


INLEIDING
Voor u staat een trotse, gemotiveerde en dankbare burgemeester. Trots dat ik
onze prachtige gemeente de komende zes jaar mag leiden en mee vorm geven.
Vastbesloten om me hiervoor elke dag opnieuw maximaal in te zetten. Dankbaar
voor het vertrouwen van mijn partij, de kiezer en mijn coalitiepartners.
Onze gemeente heeft heel wat troeven. Tegelijk staan we voor bijzonder grote
uitdagingen. Als burgemeester wil ik met mijn team versterken wat goed is en
deskundig aanpakken wat beter kan.
Dit beleidsdocument is een intentieverklaring die tot stand gekomen is door de
inbreng van de drie partijen die de meerderheid vormen. Die werkwijze en het
gegeven van een ‘State of the Union’ zijn vrij uniek in Vlaanderen. Ik reik dan ook de
hand naar zij die niet in de meerderheid zitten om constructief oppositie te voeren in
alle openheid, transparantie en met inbreng van eenieder.

I. VERTROUWEN VERSTERKEN DOOR MEER TRANSPARANTIE
Wij willen het vertrouwen in de politiek van iedere inwoner van onze gemeente
versterken. Burgers verwachten terecht dat politici het goede voorbeeld geven. Het
vertrouwen van de burger in de politiek is broos, ook in onze gemeente. Meer
transparantie en goede communicatie zijn daarom essentieel. Wij plannen een reeks
concrete acties zoals het onderschrijven van een deontologische code voor
mandatarissen en het in stand houden van de deontologische commissie die
optreedt indien nodig.
We gaan werken aan een efficiënt klachtenbeheer en zullen
meer inspraak geven aan alle burgers, ook in de schoot van de gemeenteraad.
Van de gemeenteraden zijn vanaf nu audio-opnames ter beschikking op de
gemeentelijke website. In de toekomst zullen wij, indien het budget het toelaat, videostreamen,
zodat iedere geïnteresseerde ons open beleid van op afstand kan
meevolgen.
Onze mandatarissen engageren zich om helder en begrijpelijk te communiceren en
om zich verder te bekwamen. Ook de idee van een jaarlijkse State of the Union
kadert hierin; met de bedoeling om de balans op te maken van wat we hebben
gerealiseerd en waar we het volgende jaar naartoe willen werken.
Transparantie is een eerste stap richting meer vertrouwen. Maar vertrouwen winnen
doe je ook door uitdagingen goed aan te pakken en door sterke resultaten neer te
zetten. Wanneer de burger de positieve verandering ziet en voelt, dan zijn we op de
goede weg. Ik licht graag toe hoe wij daar concreet werk van zullen maken.

II. BURGERS VERBINDEN
De burger moet opnieuw centraal staan in het beleid. Dat beleid is geen doel op zich
maar een middel om te komen tot een leefbare gemeente en een hechte
gemeenschap. We willen onze burgers verbinden en ons kostbaar maatschappelijk
weefsel op basis van objectieve parameters maximaal ondersteunen. Daarbij hebben
we oog voor iedereen: onze kinderen en jeugd, onze ondernemers, alle vrijwilligers,
alle senioren, …
• kinderen en jongeren vormen 30% van onze inwoners. Wij beschouwen hen
daarom als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de samenleving. We
willen een traject afleggen naar een meer kindvriendelijke gemeente.
Bestuursbeslissingen zullen voortaan de jeugd- en gezinstoets moeten
doorstaan. We investeren in goede jeugdinfrastructuur. We zetten ook verder
in op kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs voor iedereen.
• we ondersteunen ons bruisend socio-cultureel verenigingsleven
zodat iedereen zich kan ontplooien, ontspannen en uitleven.
• we betrekken onze lokale middenstanders en maken werk van een
gestructureerd en breed overleg.
• we zetten in op een toegankelijke gemeente in de fysieke, maar ook in de
ruimere betekenis van het woord door aanspreekbaar te zijn, inspraak te
bieden en burgers actief te betrekken.
• we maken werk van een echt seniorenbeleid. Dit omhelst veel meer dan zorg
alleen! We werken acties uit in overleg met een seniorenraad die we
opwaarderen. We sporen vereenzaming bij ouderen en alleenstaanden op.
• we zetten in op dierenwelzijn. Hondenlosloopweiden zijn niet alleen leuk voor
onze trouwe viervoeter, hun baasjes zijn ook de ogen en oren tijdens hun
dagelijkse wandeling en bevorderen het contact tussen burgers.
• we maken werk van een warm sociaal beleid dat jong en oud ondersteunt
waar nodig, onder andere via een systeem van sociale korting, en hen sterker
maakt. We kiezen voor een structureel armoedebeleid dat mensen
zelfredzaam maakt. We begeleiden mensen actief naar het vinden van een
reguliere job. We werken aan betaalbaar wonen voor onze jonge burgers en
gezinnen en realiseren de doelstelling van het bindend sociaal objectief.
Verbinden betekent ook burgers actief betrekken bij en hen laten wortelen in
onze warme en inclusieve Vlaamse gemeenschap. Vlaanderen is onze
geschiedenis én onze toekomst. Wij Vlamingen zijn van oudsher gericht op de
wereld, maar met stevige wortels in onze wijken, dorpen en steden. We delen een
uniek erfgoed en een mooie taal. Gelegen in de Vlaamse rand, is het versterken en
uitdragen van het Vlaamse karakter van onze gemeente de essentie zelve. We
werken actief aan integratie en inburgering zodat iedereen in onze gemeente het
Vlaamse burgerschap omarmt en zich ook echt thuisvoelt in onze gemeente. Kennis
van de Nederlandse taal verbindt ons daarbij allemaal. We zetten hier als bestuur
maximaal op in, in ons onderwijs, in ons cultureel leven, in vrijetijdsaanbod, en verder
in de samenwerking met onze handelaren, zelfstandigen, dienstverleners en
verenigingen.
Integratie is een verhaal van rechten en plichten. Als bestuur willen wij nieuwkomers
maximaal begeleiden in het grijpen van die kansen bijvoorbeeld via
inburgeringscoaches.

III. VERANTWOORDELIJK BESTUUR
Een verantwoordelijk bestuur dat financieel gezond is, in kerntaken investeert en
dienstverlening kwaliteitsvol organiseert, is voor ons een prioriteit. Meise heeft de
voorbije jaren grote inspanningen geleverd om de oude schuldenberg af te bouwen
met meer dan 10 miljoen euro. De huidige last bedraagt afgerond 24 miljoen euro.
Een gezond financieel beleid stapelt geen kredieten op. Daarom kiezen we er
bewust voor om die kredietlasten verder af te bouwen. We doen dit op een
evenwichtige manier zodat er voldoende ruimte blijft om te investeren in onze
kerntaken. De noden zijn immers erg hoog.
We treden op als een goede huisvader. We werken transparant en informeren onze
burgers correct over het financieel beleid, de financiële evolutie en de besteding van
het belastinggeld. We kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid dat rekening
houdt met principes als circulair - en korte keten aankopen en ecologische
voetafdruk.
We streven ernaar om de aanvullende personenbelasting vanaf 2022 te verlagen.
Onze infrastructuur, patrimonium, onze openbare groene ruimte en de
algemene veiligheid zijn prioriteiten waarin we duurzaam moeten
investeren. De uitdagingen zijn groot: onze straten, pleinen, fiets- en voetpaden,
trage wegen liggen er op diverse plekken verwaarloosd bij. We kiezen voor
zichtbare investeringen hierin, die de veiligheid en de leefkwaliteit van onze inwoners
verhogen. We maken beleidskeuzes in functie van het algemeen belang op basis
van budgettaire mogelijkheden en objectieve parameters. Bij werken zullen de
omwonenden tijdig en voorafgaandelijk geïnformeerd worden en, waar mogelijk, ook
inspraak krijgen!
Daarnaast hebben wij ook oog voor de werkomstandigheden van onze medewerkers
Deze moeten, waar nodig, verbeterd worden om de kwaliteit van de dienstverlening
te optimaliseren. Bij de verdere uitbouw van het gemeentelijk wagenpark zullen
milieuvriendelijke en ergonomische voertuigen maximaal voorrang krijgen.
Verantwoordelijk besturen betekent ook inzetten op verhoogde efficiëntie, op
digitalisering en het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden. We hebben de
ambitie om van kwaliteitsvolle dienstverlening ook via het e-loket ons
handelsmerk te maken. We gaan via tevredenheidsmetingen eventuele problemen
detecteren, aanpakken en zullen wachttijden maximaal inkorten, zodat elke burger
op een snelle, efficiënte en dus klantvriendelijkere manier geholpen wordt.
IV. DE RUIMTE WAARIN WE LEVEN
Wij behouden, koesteren en versterken het groene en landelijke karakter van onze
gemeente. Uit de gemeentemonitor van 2018 blijkt erg duidelijk dat onze burgers dit
belangrijk vinden. We zetten in op een nette gemeente:
we voorkomen zwerfvuil en sluikstorten door preventie, én verhogen, met
ondersteuning van ons politiekorps, de pakkans door de inzet van
gemeenschapswachten, de inzet van mobiele camera’s en het geven van GASboetes.
Een beter onderhoud van ons openbaar groen is een prioriteit en ontraadt

ook sluikstorten. We voorzien ook budget om bijkomend natuurgebied of open
landschap aan te kopen.
Zorgen voor het klimaat is zorgen voor de toekomst. We werken de doelstellingen
van het burgemeestersconvenant verder uit. We werken verder aan
energiebesparende maatregelen zoals het gebruik en promotie van bijvoorbeeld
zuinige verlichting, zuinige technische infrastructuren en efficiënte milieuvriendelijke
isolatie. Het gemeentebestuur neemt de milieugevolgen in overweging bij haar
beslissingen over alle beleidsdomeinen heen.
In onze ruimtelijke ordening staan de mens én de natuur in coëxistentie centraal.
We leggen ons toe op de verbondenheid van inwoners met hun omgeving en met
elkaar. Op die manier dragen we bij aan een inclusieve samenhangende
samenleving waarin alle burgers zich thuis voelen. Ruimtelijke ordening moet meer
gekenmerkt worden door langetermijndenken en visie. Nieuwe bouwwerken moeten
meerwaarde bieden voor buurt of straat. We houden meer rekening met de impact
van een project of de ruimtelijke ontwikkeling op een buurt, wijk, landschap of
mobiliteit. We zetten in op het efficiënter gebruik van de reeds bebouwde omgeving
of van onze dorpskernen en houden daarbij rekening met de absorptiecapaciteit of
het draagvlak in een wijk. Bij bouwdossiers zal meer energie worden gestoken in
voorafgaandelijk overleg en in het streven naar een gedragen akkoord.
Ons erfgoed is bepalend voor de identiteit en de herkenbaarheid van onze
gemeente. Het draagt bij tot een kwaliteitsvolle leefomgeving en verhoogt de
toeristische aantrekkingskracht. Daarom willen we dit erfgoed zo goed als mogelijk
bewaren of meer tot zijn recht laten komen voor de komende generaties.
We inventariseren ons lokaal historisch patrimonium en maken een prioriteitenplan
voor de renovatie ervan. We zoeken naar nieuwe doordachte functies voor sites en
waardevolle panden zoals het gemeentehuis van Wolvertem. We zorgen ervoor dat
het historisch weefsel en de identiteit van onze deelgemeentes bewaard blijven. We
werken actiever samen met de lokale erfgoedkring Berla.
V. VEILIGHEID
We werken verder aan verkeersveiligheid door de nodige investeringen in
infrastructuur, door verkeers- en alcoholcontroles en door de opmaak van
circulatieplannen. Mobiliteit die toegankelijk is voor alle weggebruikers (fietsers,
voetgangers en personen met beperkte mobiliteit) is een prioriteit. We optimaliseren
verkeersstromen zodat onze dorpen dorp kunnen blijven en schoolomgevingen
veiliger worden. We zorgen voor een opwaardering van markten en pleinen met
autoluwere centra en een doordacht maar ook klantvriendelijker parkeerbeleid. We
werken mee aan goede verbindingen via het openbaar vervoer met de
buurgemeenten en hoofdstad. We voorzien in deelmobiliteit.
We willen van onze gemeente een veilige thuis maken voor jong en oud, ook in de
straten en op pleinen. We geven de lokale politie daartoe meer armslag, hierdoor kan
het politiepersoneel zich meer op haar kerntaken concentreren en wordt de lokale
politie efficiënter ingezet. De wijkagent moet terug een laagdrempelig en zichtbaar
aanspreekpunt zijn. We ijveren ook voor het invoeren van gemeenschapswachten en

straathoekwerking waardoor specifieke problemen zoals overlast sneller kunnen
opgespoord, aangepakt en desnoods gesanctioneerd worden. De bestaande slimme
camera’s bewijzen reeds hun nut. Daarom willen we dit netwerk verder uitbreiden in
onze politiezone en in samenwerking gaan met de andere buurgemeenten of
politiezones. We ondersteunen de oprichting van BINs.
BESLUIT
Dit zijn de krachtlijnen waarmee onze coalitie onder mijn leiding aan de slag gaat. De
komende maanden werken wij intensief aan een meerjarenplanning.
Ik kijk uit naar een boeiende en constructieve samenwerking voor een vernieuwend,
fris en krachtdadig bestuur.
Ieders opbouwende inbreng is voor ons belangrijk. Nogmaals reik ik de hand en
moedig ik àlle raadsleden aan om samen, partij-overstijgend, in dit gemeentebestuur
deskundig en constructief te werken, in het belang van iedere inwoner, in het belang
van onze leefomgeving en in een welvarend Vlaanderen.
U mag en kan rekenen op mijn onvoorwaardelijke inzet en op de onvoorwaardelijke
steun van deze nieuwe ploeg.
Uw kersverse burgemeester is vastbesloten het vertrouwen van elke burger te
winnen en de politiek in Meise terug een positief gelaat te geven.
Hartelijk dank voor uw aandacht.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren