Meise zorgt voor primeur met jaarlijkse "State of the Union"

22 Januari 2019

Meise zorgt voor primeur met jaarlijkse

Voor een transparant, integer en verbindend bestuurState of the UnionBurgemeester Gerda Van den Brande, 21 januari 2019 Klik hier voor de volledige tekst van de State of the Union in pdf. INLEIDINGVoor u staat een trotse, gemotiveerde en dankbare burgemeester. Trots dat ikonze prachtige gemeente de komende zes jaar mag leiden en mee vorm geven.Vastbesloten om me hiervoor elke dag opnieuw maximaal in te zetten. Dankbaarvoor het vertrouwen van mijn partij, de kiezer en mijn coalitiepartners.Onze gemeente heeft heel wat troeven. Tegelijk staan we voor bijzonder groteuitdagingen. Als burgemeester wil ik met mijn team versterken wat goed is endeskundig aanpakken wat beter kan.Dit beleidsdocument is een intentieverklaring die tot stand gekomen is door deinbreng van de drie partijen die de meerderheid vormen. Die werkwijze en hetgegeven van een ‘State of the Union’ zijn vrij uniek in Vlaanderen. Ik reik dan ook dehand naar zij die niet in de meerderheid zitten om constructief oppositie te voeren inalle openheid, transparantie en met inbreng van eenieder. I. VERTROUWEN VERSTERKEN DOOR MEER TRANSPARANTIEWij willen het vertrouwen in de politiek van iedere inwoner van onze gemeenteversterken. Burgers verwachten terecht dat politici het goede voorbeeld geven. Hetvertrouwen van de burger in de politiek is broos, ook in onze gemeente. Meertransparantie en goede communicatie zijn daarom essentieel. Wij plannen een reeksconcrete acties zoals het onderschrijven van een deontologische code voormandatarissen en het in stand houden van de deontologische commissie dieoptreedt indien nodig.We gaan werken aan een efficiënt klachtenbeheer en zullenmeer inspraak geven aan alle burgers, ook in de schoot van de gemeenteraad.Van de gemeenteraden zijn vanaf nu audio-opnames ter beschikking op degemeentelijke website. In de toekomst zullen wij, indien het budget het toelaat, videostreamen,zodat iedere geïnteresseerde ons open beleid van op afstand kanmeevolgen.Onze mandatarissen engageren zich om helder en begrijpelijk te communiceren enom zich verder te bekwamen. Ook de idee van een jaarlijkse State of the Unionkadert hierin; met de bedoeling om de balans op te maken van wat we hebbengerealiseerd en waar we het volgende jaar naartoe willen werken.Transparantie is een eerste stap richting meer vertrouwen. Maar vertrouwen winnendoe je ook door uitdagingen goed aan te pakken en door sterke resultaten neer tezetten. Wanneer de burger de positieve verandering ziet en voelt, dan zijn we op degoede weg. Ik licht graag toe hoe wij daar concreet werk van zullen maken.II. BURGERS VERBINDENDe burger moet opnieuw centraal staan in het beleid. Dat beleid is geen doel op zichmaar een middel om te komen tot een leefbare gemeente en een hechtegemeenschap. We willen onze burgers verbinden en ons kostbaar maatschappelijkweefsel op basis van objectieve parameters maximaal ondersteunen. Daarbij hebbenwe oog voor iedereen: onze kinderen en jeugd, onze ondernemers, alle vrijwilligers,alle senioren, …• kinderen en jongeren vormen 30% van onze inwoners. Wij beschouwen hendaarom als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Wewillen een traject afleggen naar een meer kindvriendelijke gemeente.Bestuursbeslissingen zullen voortaan de jeugd- en gezinstoets moetendoorstaan. We investeren in goede jeugdinfrastructuur. We zetten ook verderin op kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs voor iedereen.• we ondersteunen ons bruisend socio-cultureel verenigingslevenzodat iedereen zich kan ontplooien, ontspannen en uitleven.• we betrekken onze lokale middenstanders en maken werk van eengestructureerd en breed overleg.• we zetten in op een toegankelijke gemeente in de fysieke, maar ook in deruimere betekenis van het woord door aanspreekbaar te zijn, inspraak tebieden en burgers actief te betrekken.• we maken werk van een echt seniorenbeleid. Dit omhelst veel meer dan zorgalleen! We werken acties uit in overleg met een seniorenraad die weopwaarderen. We sporen vereenzaming bij ouderen en alleenstaanden op.• we zetten in op dierenwelzijn. Hondenlosloopweiden zijn niet alleen leuk vooronze trouwe viervoeter, hun baasjes zijn ook de ogen en oren tijdens hundagelijkse wandeling en bevorderen het contact tussen burgers.• we maken werk van een warm sociaal beleid dat jong en oud ondersteuntwaar nodig, onder andere via een systeem van sociale korting, en hen sterkermaakt. We kiezen voor een structureel armoedebeleid dat mensenzelfredzaam maakt. We begeleiden mensen actief naar het vinden van eenreguliere job. We werken aan betaalbaar wonen voor onze jonge burgers engezinnen en realiseren de doelstelling van het bindend sociaal objectief.Verbinden betekent ook burgers actief betrekken bij en hen laten wortelen inonze warme en inclusieve Vlaamse gemeenschap. Vlaanderen is onzegeschiedenis én onze toekomst. Wij Vlamingen zijn van oudsher gericht op dewereld, maar met stevige wortels in onze wijken, dorpen en steden. We delen eenuniek erfgoed en een mooie taal. Gelegen in de Vlaamse rand, is het versterken enuitdragen van het Vlaamse karakter van onze gemeente de essentie zelve. Wewerken actief aan integratie en inburgering zodat iedereen in onze gemeente hetVlaamse burgerschap omarmt en zich ook echt thuisvoelt in onze gemeente. Kennisvan de Nederlandse taal verbindt ons daarbij allemaal. We zetten hier als bestuurmaximaal op in, in ons onderwijs, in ons cultureel leven, in vrijetijdsaanbod, en verderin de samenwerking met onze handelaren, zelfstandigen, dienstverleners enverenigingen.Integratie is een verhaal van rechten en plichten. Als bestuur willen wij nieuwkomersmaximaal begeleiden in het grijpen van die kansen bijvoorbeeld viainburgeringscoaches.III. VERANTWOORDELIJK BESTUUREen verantwoordelijk bestuur dat financieel gezond is, in kerntaken investeert endienstverlening kwaliteitsvol organiseert, is voor ons een prioriteit. Meise heeft devoorbije jaren grote inspanningen geleverd om de oude schuldenberg af te bouwenmet meer dan 10 miljoen euro. De huidige last bedraagt afgerond 24 miljoen euro.Een gezond financieel beleid stapelt geen kredieten op. Daarom kiezen we erbewust voor om die kredietlasten verder af te bouwen. We doen dit op eenevenwichtige manier zodat er voldoende ruimte blijft om te investeren in onzekerntaken. De noden zijn immers erg hoog.We treden op als een goede huisvader. We werken transparant en informeren onzeburgers correct over het financieel beleid, de financiële evolutie en de besteding vanhet belastinggeld. We kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid dat rekeninghoudt met principes als circulair - en korte keten aankopen en ecologischevoetafdruk.We streven ernaar om de aanvullende personenbelasting vanaf 2022 te verlagen.Onze infrastructuur, patrimonium, onze openbare groene ruimte en dealgemene veiligheid zijn prioriteiten waarin we duurzaam moeteninvesteren. De uitdagingen zijn groot: onze straten, pleinen, fiets- en voetpaden,trage wegen liggen er op diverse plekken verwaarloosd bij. We kiezen voorzichtbare investeringen hierin, die de veiligheid en de leefkwaliteit van onze inwonersverhogen. We maken beleidskeuzes in functie van het algemeen belang op basisvan budgettaire mogelijkheden en objectieve parameters. Bij werken zullen deomwonenden tijdig en voorafgaandelijk geïnformeerd worden en, waar mogelijk, ookinspraak krijgen!Daarnaast hebben wij ook oog voor de werkomstandigheden van onze medewerkersDeze moeten, waar nodig, verbeterd worden om de kwaliteit van de dienstverleningte optimaliseren. Bij de verdere uitbouw van het gemeentelijk wagenpark zullenmilieuvriendelijke en ergonomische voertuigen maximaal voorrang krijgen.Verantwoordelijk besturen betekent ook inzetten op verhoogde efficiëntie, opdigitalisering en het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden. We hebben deambitie om van kwaliteitsvolle dienstverlening ook via het e-loket onshandelsmerk te maken. We gaan via tevredenheidsmetingen eventuele problemendetecteren, aanpakken en zullen wachttijden maximaal inkorten, zodat elke burgerop een snelle, efficiënte en dus klantvriendelijkere manier geholpen wordt.IV. DE RUIMTE WAARIN WE LEVENWij behouden, koesteren en versterken het groene en landelijke karakter van onzegemeente. Uit de gemeentemonitor van 2018 blijkt erg duidelijk dat onze burgers ditbelangrijk vinden. We zetten in op een nette gemeente:we voorkomen zwerfvuil en sluikstorten door preventie, én verhogen, metondersteuning van ons politiekorps, de pakkans door de inzet vangemeenschapswachten, de inzet van mobiele camera’s en het geven van GASboetes.Een beter onderhoud van ons openbaar groen is een prioriteit en ontraadtook sluikstorten. We voorzien ook budget om bijkomend natuurgebied of openlandschap aan te kopen.Zorgen voor het klimaat is zorgen voor de toekomst. We werken de doelstellingenvan het burgemeestersconvenant verder uit. We werken verder aanenergiebesparende maatregelen zoals het gebruik en promotie van bijvoorbeeldzuinige verlichting, zuinige technische infrastructuren en efficiënte milieuvriendelijkeisolatie. Het gemeentebestuur neemt de milieugevolgen in overweging bij haarbeslissingen over alle beleidsdomeinen heen.In onze ruimtelijke ordening staan de mens én de natuur in coëxistentie centraal.We leggen ons toe op de verbondenheid van inwoners met hun omgeving en metelkaar. Op die manier dragen we bij aan een inclusieve samenhangendesamenleving waarin alle burgers zich thuis voelen. Ruimtelijke ordening moet meergekenmerkt worden door langetermijndenken en visie. Nieuwe bouwwerken moetenmeerwaarde bieden voor buurt of straat. We houden meer rekening met de impactvan een project of de ruimtelijke ontwikkeling op een buurt, wijk, landschap ofmobiliteit. We zetten in op het efficiënter gebruik van de reeds bebouwde omgevingof van onze dorpskernen en houden daarbij rekening met de absorptiecapaciteit ofhet draagvlak in een wijk. Bij bouwdossiers zal meer energie worden gestoken invoorafgaandelijk overleg en in het streven naar een gedragen akkoord.Ons erfgoed is bepalend voor de identiteit en de herkenbaarheid van onzegemeente. Het draagt bij tot een kwaliteitsvolle leefomgeving en verhoogt detoeristische aantrekkingskracht. Daarom willen we dit erfgoed zo goed als mogelijkbewaren of meer tot zijn recht laten komen voor de komende generaties.We inventariseren ons lokaal historisch patrimonium en maken een prioriteitenplanvoor de renovatie ervan. We zoeken naar nieuwe doordachte functies voor sites enwaardevolle panden zoals het gemeentehuis van Wolvertem. We zorgen ervoor dathet historisch weefsel en de identiteit van onze deelgemeentes bewaard blijven. Wewerken actiever samen met de lokale erfgoedkring Berla.V. VEILIGHEIDWe werken verder aan verkeersveiligheid door de nodige investeringen ininfrastructuur, door verkeers- en alcoholcontroles en door de opmaak vancirculatieplannen. Mobiliteit die toegankelijk is voor alle weggebruikers (fietsers,voetgangers en personen met beperkte mobiliteit) is een prioriteit. We optimaliserenverkeersstromen zodat onze dorpen dorp kunnen blijven en schoolomgevingenveiliger worden. We zorgen voor een opwaardering van markten en pleinen metautoluwere centra en een doordacht maar ook klantvriendelijker parkeerbeleid. Wewerken mee aan goede verbindingen via het openbaar vervoer met debuurgemeenten en hoofdstad. We voorzien in deelmobiliteit.We willen van onze gemeente een veilige thuis maken voor jong en oud, ook in destraten en op pleinen. We geven de lokale politie daartoe meer armslag, hierdoor kanhet politiepersoneel zich meer op haar kerntaken concentreren en wordt de lokalepolitie efficiënter ingezet. De wijkagent moet terug een laagdrempelig en zichtbaaraanspreekpunt zijn. We ijveren ook voor het invoeren van gemeenschapswachten enstraathoekwerking waardoor specifieke problemen zoals overlast sneller kunnenopgespoord, aangepakt en desnoods gesanctioneerd worden. De bestaande slimmecamera’s bewijzen reeds hun nut. Daarom willen we dit netwerk verder uitbreiden inonze politiezone en in samenwerking gaan met de andere buurgemeenten ofpolitiezones. We ondersteunen de oprichting van BINs.BESLUITDit zijn de krachtlijnen waarmee onze coalitie onder mijn leiding aan de slag gaat. Dekomende maanden werken wij intensief aan een meerjarenplanning.Ik kijk uit naar een boeiende en constructieve samenwerking voor een vernieuwend,fris en krachtdadig bestuur.Ieders opbouwende inbreng is voor ons belangrijk. Nogmaals reik ik de hand enmoedig ik àlle raadsleden aan om samen, partij-overstijgend, in dit gemeentebestuurdeskundig en constructief te werken, in het belang van iedere inwoner, in het belangvan onze leefomgeving en in een welvarend Vlaanderen.U mag en kan rekenen op mijn onvoorwaardelijke inzet en op de onvoorwaardelijkesteun van deze nieuwe ploeg.Uw kersverse burgemeester is vastbesloten het vertrouwen van elke burger tewinnen en de politiek in Meise terug een positief gelaat te geven.Hartelijk dank voor uw aandacht.