Meise geeft subsidies voor de aankoop van natuurgebied

12 Januari 2011

Schepen van leefmilieu en duurzaamheid Marie-Jeanne Thaelemans heeft bekend gemaakt dat de gemeente Meise een subsidie van 12.000 euro heeft vrijgemaakt voor de VZW Natuurpunt Meise. De vzw kan hiermee de aankoop financieren van een natuurgebied van 2ha 97a 50 ca gelegen in de Molenbeekvallei te Wolvertem tussen de Oppemstraat en de Brussegemsesteenweg. De bewuste gronden dragen ook de naam .De Lorre ? De Berre

De betrokken percelen waren tot voor kort bebost, vnl. met populier en spar. De vorige eigenaar heeft het geheel nog gerooid. Er werden hierbij amper bomen gespaard die in de ondergroei aanwezig waren. De percelen behoren tot komgronden van de Kleine Molenbeek (Zyp) die in Brussegem haar bron heeft. Deze gronden zijn overstroombaar en permanent vochtig, op een klein deel na dat zich bovenop een kort maar steil talud bevindt aan de oostelijke kant van de beek. Dit is een waardevol microreliëf.

De bossen hebben een uitgesproken voorjaarsaspect met soorten als aronskelk en bosanemoon. In de natste delen waar drainagegrachtjes in aangelegd zijn (vnl. westbank) is er een grote populatie van dotterbloem. Er zijn restanten van hakhout/onderhout met vnl. gewone es en zwarte els.

Het gebied herbergt de courante soorten voor natte valleibossen in de streek. Door de vochtige omstandigheden zouden een aantal soorten hier goed vertegenwoordigd zijn: gewone pad, kleine watersalamander, alpenwatersalamander, bruine kikker, een aantal libellensoorten, houtsnip, etc.

Het gebied wordt doorsneden door een kronkelende Molenbeek met erg waardevolle structuurkenmerken. Bij verbeterende waterkwaliteit (ontkoppeling van afvalwaters Oppem) biedt dit extra kansen voor duurzame natuurontwikkeling.

 

Beheersplan op korte en lange termijn

De hele perimeter is ontbost. Bij die ontginning is er veel kruinhout achtergebleven. De eerste ingreep die moet gebeuren (en die deels al onderweg is)betreft het zoveel mogelijk verwijderen van dit kruinhout, vooral door de aanleg van takkenstapels en takkenmuren. Dit zal de kruidachtige vegetatie, struiken en jonge boompjes de kans geven om opnieuw op te schieten. De eerste jaren zal het terrein sowieso een ruig aspect krijgen en ondoordringbaar worden door bvb. braamopslag. Dit is een normale evolutie. Verder zal er zoveel mogelijk plaats gelaten worden voor spontane processen.

Twee actieve ingrepen zullen mogelijk plaatsvinden. Dit zal echter pas duidelijk worden bij het verder uittekenen van het beheerplan. Het betreft enerzijds de aanleg van twee poelen in de laagste delen, waarbij die meer open gehouden zullen worden van bosontwikkeling. Dit moet biodiversiteit gebonden aan waterige milieus stimuleren. Het betreft anderzijds de actieve aanplant van bosplantsoen in geval de regeneratie van het bos achterop zou blijven. In dat geval wordt geopteerd om met inheems en streekgebonden plantgoed te werken. De keuze van soorten richt zich op es, zwarte els, hazelaar, sporkehout, boskers voor de boomlaag en sleedoorn, meidoorn, lijsterbes voor de struiklaag en vooral de mantelvegetaties (lichtrijke boszomen).

De ontsluiting van het gebied door een publiek wandelpad is in eerste instantie niet aan de orde. Momenteel is er ook nog geen ononderbroken eigendom van Natuurpunt tussen oude Oppemstraat en Brussegemsesteenweg. Deze optie kan op langere termijn bekeken worden. Het ligt wel in de bedoeling om het gebied onder begeleiding te bezoeken tijdens gegidste natuurwandelingen. Ook lokale scholen kunnen ingezet worden voor hulp bij het natuurbeheer en gebruik maken van de percelen voor educatieve activiteiten. Dit is zo ondermeer het geval met 't Schooltje van Oppem.

Waar nodig zal het gebied omheind worden, maar het ligt in de bedoeling om dit tot een strikt minimum te beperken.