Meise als Diervriendelijke Gemeente

16 Juni 2012

Dieren die opgesloten zitten in een klein hok, zonder voldoende eten of drinken, dieren in een weide zonder beschutting tegen hitte, regen of vrieskou, water of voedsel, dierenverwaarlozing, dierenmishandeling, de Meisenaar ergert zich mateloos aan het gedrag van dergelijke diereneigenaars en ondertekende hiertoe massaal de petitie van diervriendelijke gemeente.   In zitting van mei 2012, na inspraak vanuit milieuraad en bevolking en onder inpuls van onze schepen van leefmilieu Marie-Jeanne Thaelemans , besliste de gemeenteraad om de petitie van diervriendelijke gemeente te ondertekenen. Door ondertekening van het charter heeft de gemeente zich er toe verbonden om in het regulier beleid zo veel mogelijk rekening te houden met het dierenwelzijn en om eventuele problemen op een diervriendelijke manier op te lossen.   Het charter omvat volgende 13 punten: 1. De schepen van leefmilieu aan te duiden om de dierenbelangen te behartigen.2. Nauw samen te werken met de contactpersoon die door de politiezone wordt aangesteld om het Dierenwelzijn te behartigen.

3. De zwerfkattensterilisatiecampagne te blijven promoten en een jaarlijkse informatiecampagne te organiseren die de inwoners moet overtuigen om ook hun eigen huiskatten te laten steriliseren.

4. Alleen erkende circussen zonder wilde dieren op haar grondgebied toe te laten. De levensomstandigheden van de overige circus- en kermisdieren te controleren na klachten of in geval van overlast.

5. De overlast van hondenpoep op straat in te dijken in eerste instantie door het wijzen van hondeneigenaars op hun verantwoordelijkheid met toepassing van GAS bij overtreding. Indien sociaal, ruimtelijk, technisch en financieel verantwoord worden uitlaatplaatsen / hondenpoeptoilet­ruimten voor honden aangelegd en/of voorzieningen voor hondenpoepzakjes voorzien.

6. Erop toe te zien dat het verbod om gezelschapdieren op markten te verkopen gerespecteerd wordt.

7. Zich aan te sluiten bij een erkend dierenasiel van Vlaams-Brabant.

8. Toe te zien op een strikte toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen en het naleven van de vergunningsvoorwaarden voor tijdelijke slachtplaatsen voor rituele slachtingen.

9. De mogelijkheid te onderzoeken en indien mogelijk te ondersteunen om huisdieren toe te laten in sociale woningen, ocmw-woningen, rustoorden of serviceflats.

10. Het houden van exoten als huisdier te ontraden.

11. Ingeval van overpopulatie van duiven, duiventillen te plaatsen met het oog op ei-manipulatie.

12. Aandacht te besteden aan het dierenwelzijn van beroepsmatig gehouden dieren.

13. In de gemeentelijke infokrant regelmatig artikels te publiceren met tips over het dierenwelzijn en de bevolking regelmatig te vragen gevallen van dierverwaarlozing en/ of - mishandeling te melden aan de bevoegde instanties.?

Voor meer info hieromtrent kan je steeds terecht bij de milieudienst, inzonderheid coördinator Leo Vander Kerken (02/272.00.58)