Meerjarenplan 2020 - 2025 goedgekeurd

23 December 2019

Meerjarenplan 2020 - 2025 goedgekeurd

De gemeenteraad keurde donderdag 19 december het meerjarenplan 2020 - 2025 goed. Nieuwe vooruitzichten voor Meise Het gemeentebestuur werkte de voorbije maanden hard aan het opstellen van het meerjarenplan 2020-2025. Dit deden ze niet alleen, maar samen met de inwoners van Meise. De input van de participatiemarkten vormen nu de basis van het nieuwe meerjarenplan. Er wordt de komende jaren heel wat geïnvesteerd in Meise! Hoe kwam het meerjarenplan tot stand? De eigen administratie maakte eerst een analyse op van de gemeentelijke werking en overhandigde op basis hiervan een inspiratienota aan het nieuwe gemeentebestuur. Vervolgens stelde het bestuur vijf thema’s voorop: Bruisende dorpskernen, een buurt die je omarmt, een organisatie die er voor de klant is, duurzaam leven en bewegen en een samenleving voor iedereen. Het bestuur en het managementteam kozen ervoor deze thema’s nog niet concreet uit te werken in acties. Deze taak lieten ze eerst over aan de inwoners. Tijdens verschillende participatiemomenten konden de inwoners hun ideeën bij deze thema’s komen voorstellen. Uit de participatiemarkten kwamen 316 unieke voorstellen. Hiermee gingen de leden van het schepencollege aan de slag. De ideeën van de participatiemarkt samen met de visie van het bestuur en van het managementteam vormden de basis van het meerjarenplan 2020 – 2025. Doelstellingen Op basis van de vijf speerpunten en de input die hierop kwam, werkte het schepencollegevijf doelstellingen uit: De dorpskernen zijn bruisend en aangenaam om te leven, wonen, werken en winkelen Meise is een veilige buurtgerichte gemeente waar iedereen ondersteund wordt om zich te ontplooien In Meise leven en bewegen we op een duurzame manier De gemeente Meise is een zorgzame en inclusieve gemeente Meise professionaliseert de werking van het lokale bestuur en stelt hierbij de klant en de klantenbeleving centraal In cijfers Er is een budget van 46.401.759,54 euro voor investeringsuitgaven voorzien. Een bedrag van 13.458.941,49 euro is aan investeringsontvangsten voorzien. De personenbelasting zal vanaf 2022 gradueel verlaagd worden van 8,2% naar 7,9% in 2024. De schuldenlast wordt onder controle gehouden en indien mogelijk nog verder afgebouwd. Er wordt een reserve voor pensioenen opgebouwd van 1.800.000 euro (300.000 euro per jaar) als reserve voor de pensioenlast die eraan komt voor de volgende legislaturen. Belangrijkste projecten Het nieuwe bestuur heeft ervoor gekozen om heel wat te investeren in Meise de volgende jaren. Volgende concrete realisaties zal je de volgende jaren in Meise zien: Het parkje achter het Cultuurhuis in Meise wordt hersteld. Hiervoor is een budget van 50.000 euro voorzien. Hierin is voorzien: groenonderhoud, plaatsen van verlichting, saneren van de vijver, plaatsen van een terras aan het paviljoen. Aan het Administratief Centrum in Wolvertem komt een ontmoetingsplaats en groene zone. Er komen voorzieningen voor jong en oud: speeltuigen, picknickbanken, een petanquebaan… De dorpspleinen in Meise en Wolvertem worden heringericht en worden groener. Hiervoor is een budget van 2.500.000 euro voorzien. Aan de Sportschuur in Wolvertem komt een nieuw sport- en parkgebied. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe sport- en recreatie-infrastructuur. Er wordt een dienst Handhaving opgericht met twee gemeenschapswachten. Er wordt geïnvesteerd in vaste en verplaatsbare camera’s. Voor deze projecten is 400.000 euro voorzien. Er komen investeringen in fietspaden en het geheel van fietsverbindingen zodat de Meisenaren aangemoedigd worden om meer de fiets te nemen. Hiervoor wordt 1.800.000 euro geïnvesteerd. Er wordt geïnvesteerd in een fietsplan en fietsstraten en –zones. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Er wordt een vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Burgers worden meer betrokken bij beslissingen en de deelnemers aan participatieprojecten krijgen hierover feedback. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd. Er komt een nieuw dienstverleningsmodel voor de werking van het Administratief Centrum. In de toekomst zullen de diensten op afspraak gaan werken en komt er een snelbalie. Er komen meer faciliteiten voor dieren, bvb. extra hondenlosloopweides. Er komt een handhavingsbeleid voor het bestrijden van hondenpoep. We investeren in projecten om het Nederlands meer en beter te gebruiken. De focus ligt op de ontwikkeling van de Nederlandse taal bij kinderen. Het oud gemeentehuis in Wolvertem krijgt een herbestemming. Het gebouw zal opnieuw gebruikt worden als gemeenschapsruimte, samen met eventueel private externe partners. Er wordt geïnvesteerd in deelmobiliteit, zowel in deelfietsen als in deelauto’s, zowel in de dorpen van Meise als in Wolvertem. Zowel in Meise als in Wolvertem wordt een circulatieplan In Meise-centrum ligt de focus op de schoolomgevingen en de smalle straten in de dorpskern. In Wolvertem zal het zwaar verkeer geweerd worden. Hier zal trajectcontrole ingevoerd worden. Er komen investeringen voor een zorgzame en inclusieve gemeente. Mantelzorgers blijven ondersteuning krijgen en de vervoerdienst wordt verder geoptimaliseerd. Er komt een uitbreiding van groen en natuur in Meise. Onder meer het Neromhof wordt uitgebreid en er komt een dorpspark in de Stationsstraat. Er wordt ingezet op openbare netheid, onder meer door de aankoop van een nieuwe borstelveegmachine. Een aantal onderhoudstaken worden uitbesteed: het groenonderhoud van de begraafplaatsen en het ledigen van de vuilbakjes. De looppiste in De Nekker wordt grondig gerenoveerd. Er wordt gewerkt aan een optimalisatie van de schoolinfrastructuur. Ook de schoolomgevingen worden veiliger gemaakt. Er zal volop ingezet worden op het sterk, duidelijk en aantrekkelijk communiceren met de inwoners van Meise. Meise zal investeren in het burgerplatform De jeugdinfrastructuur en de accommodatie van De Spin worden aangepakt. In elke wijk moet op wandelafstand een degelijk speelplein beschikbaar zijn. Er komt een jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie en een gemeentelijke buurtenwedstrijd. Via het ‘geïntegreerd breed onthaal’ worden kwetsbare gezinnen ondersteund. De OCMW-site zal ingezet worden als een sociaal huis waarin ook andere organisaties een plaats krijgen. Een wegeninvenstaris zorgt ervoor dat we op een doordachte manier zorgen voor veiligere wegen. Er wordt verschillende rioleringsprojecten gerealiseerd zoals in de Kardinaal Stercklaan, de Strooistraat en de wijk De Nekker. We realiseren een wijziging van het RUP Sancta Maria en Sint Martinus. Samen met de Werkvennootschap werken we aan RUP's betreffende de stationsomgeving van de sneltram.   Meer info op de website van de gemeente Meise.https://www.meise.be/thema/2976/meerjarenplan-2020-2025