Het mobiliteitsplan in het kort

26 Juni 2012

Samenvatting mobiliteitsplan Het eerste mobiliteitsplan van de gemeente werd opgemaakt in 2005. De afgelopen 2 jaar is dit mobiliteitsplan verbreed en verdiept op de volgende drie thema's:-          De verkeersleefbaarheid van Wolvertem-centrum;

-          Het zoeken naar oplossingen voor de inplanting van de nieuwe KMO-zone;

-          Een betere verknoping van het openbaar vervoer.

De verkeersleefbaarheid van Wolvertem-centrum

Uit de resultaten van de verkeerstellingen die georganiseerd werden, blijkt dat er nog heel wat verkeer is dat geen gebruik maakt van de gewenste omleidingsweg rond Wolvertem-centrum. Hierdoor krijgen heel wat woonstraten doorgaand verkeer te verwerken. Dit heeft een negatieve invloed op de verkeersleefbaarheid in Wolvertem-centrum.

Verder werd er ook een parkeeronderzoek georganiseerd in Wolvertem-centrum. Hieruit blijkt dat de parkeerdruk voornamelijk gecreëerd wordt door langparkeerders, waardoor rond de centrumfuncties niet altijd parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor kortparkeerders.

In het mobiliteitsplan worden volgende maatregelen voorgesteld om de verkeersleefbaarheid in Wolvertem-centrum te verbeteren:

-          Het kruispunt Hoogstraat ? Wilgenlaan wordt heringericht om de doorstroming van het verkeer op de omleidingsweg te verbeteren;

-          Op het kruispunt Ossegemstraat ? Verbindingsweg wordt een rotonde aangelegd om de doorstroming van het verkeer op de omleidingsweg te verbeteren;

-          Op het kruispunt Driesstraat ? Verbindingsweg wordt een proefopstelling met verkeerslichten geplaatst. Nadien wordt deze geëvalueerd en worden deze lichten al dan niet definitief geplaatst;

-          Het kruispunt Ossegemstraat ? Paardenweidestraat wordt aangepast zodat het verkeer op de Ossegemstraat steeds voorrang heeft op de verkeer uit de Paardenweidestraat;

-          Om het sluipverkeer in de Godshuisstraat te weren wordt het kruispunt Godshuisstraat ? Driesstraat voorzien van een middenberm zodanig dat het verkeer komende uit de Godshuisstraat enkel rechtsaf kan slaan en dus niet rechtstreeks naar de Merchtemsesteenweg kan rijden.

-          Om de Driesstraat onderdeel te maken van een volwaardige ringstructuur van Wolvertem is een aanpassing van het dwarsprofiel noodzakelijk. Dit zal op lange termijn gerealiseerd worden.

-          Op korte termijn wordt er een parkeerverbod ingevoerd in de Driesstraat tussen de Merchtemsesteenweg en de Godshuisstraat. Voor de bewoners van de Driesstraat wordt er een buurtparking voorzien op de hoek van de Driesstraat ? Merchtemsesteenweg.

-          Als alternatief voor het ontbreken van fietspaden in het smalle stuk van de Driesstraat wordt de trage weg tussen de Vlietenlaan en de Merchtemsesteenweg opengesteld.

-          Op korte termijn zal er een firma aangesteld worden om de blauwe zones in Wolvertem en Meise te controleren. Op deze manier zal er meer ruimte ontstaan in het centrum voor kortparkeerders.

Al deze maatregelen zullen systematisch geëvalueerd worden. Indien deze maatregelen onvoldoende blijken om de verkeersleefbaarheid in Wolvertem-centrum te verbeteren, zullen er bijkomende circulatiemaatregelen onderzocht worden.

Oplossingen voor de inplanting van de nieuwe KMO-zone

Aangezien de zone ten zuiden van de Stationsstraat werd herbestemd naar (vooral) wonen, dient er een andere zone te worden gezocht voor de KMO-activiteit. Wanneer deze nieuwe KMO-zone een goede locatie krijgt toegewezen zal de overlast tot een minimum beperkt blijven. Dit houdt in dat er een vlotte ontsluiting naar het bovenliggend wegennet mogelijk moet zijn, waarbij geen woonstraten geconfronteerd worden met (te) grote aantallen zwaar verkeer.

In het onderzoek zijn verschillende mogelijke locaties tegenover elkaar afgewogen. De voorkeur gaat uit naar de locatie tussen de Paardenweidestraat, Ossegemstraat en Verbindingsweg. Deze sluit immers goed aan op de omleidingsweg rond Wolvertem en zorgt zo voor zo weinig mogelijk vrachtverkeer in de kernen. Bovendien sluit deze locatie goed aan op de kern van Wolvertem, waardoor ze ook voor lokale werknemers zeer goed bereikbaar zijn. De locatie langs de Paardenweidestraat geniet de voorkeur omwille van het feit dat er reeds activiteiten aanwezig en dat er kan aangesloten worden op de bestaande parallelweg langs de A12.

Betere verknoping van het openbaar vervoer en betere bereikbaarheid te voet en per fiets.

Het toekomstplan van De Lijn voorziet de realisatie van een sneltram langs de A12 ter hoogte van Wolvertem. Hier wordt een openbaarvervoerknooppunt voorzien, waar de verschillende buslijnen ook verknopen. De ontwikkelingen van de nieuwe hoofdhalte langs de A12 wordt best voorzien tussen de Wilgenlaan en de A12. Deze locatie sluit het best aan bij het centrum van Wolvertem.

Er wordt dan meteen ook een fiets- en voetgangersonderdoorgang voorzien onder de A12, die de kern van Sint-Brixius-Rode met het nieuwe openbaarvervoerknooppunt en het centrum van Wolvertem verknoopt.

Opgelet! Deze samenvatting is geen volledig overzicht van alle maatregelen die opgenomen zijn in het mobiliteitsplan. Voor een overzicht van alle maatregelen die in het mobiliteitsplan zijn opgenomen verwijzen we naar de actietabellen. Het volledige mobiliteitsplan kan u downloaden via volgende link: http://www.meise.be/attachments/Mobiliteitsplan2012.pdf.