Grond van parking C niet door Meise naar Humbeek!

09 September 2015

Ghelamco nv begint binnenkort met de ontwikkeling van Parking C naar aanleiding van het omstreden Eurostadium teGrimbergen

. Parking C bevat mogelijk een grote hoeveelheid vervuilde grond die afgegraven wordt en tijdelijk opgeslagen zal worden op een terrein achter Bosstraat 15 te Grimbergen. Het transport loopt langs de A12, Vilvoordsesteenweg, Kapellelaan, Prinsendreef en de Bosstraat. Dit valt niet te onderschatten. Het gaat om een aanvoer van 25 vrachtwagens van 20 m3 per dag met opleggers van 30 ton. En dit gedurende 1,5 maanden. Het hoeft niet gezegd te worden dat vooral de Prinsendreef en de Bosstraat hiervoor niet aangepast zijn, maar ook de Vilvoordsesteenweg en de Kapellelaan hebben reeds te lijden onder druk verkeer.   
 
Groen Meise spreekt van 'mogelijk vervuilde grond', want de analyse van de grond (MER) is (nog) niet gebeurd. Deze grond is afkomstig van Expo '58, de Innovation brand en andere afbraken. Normaliter zou deze meting van de milieu-effecten moeten gebeuren alvorens de grond verplaatst wordt. Het is dan ook vreemd dat Ghelamco nv het MER niet afgewacht heeft en nu al een bouwvergunning bij de gemeente Grimbergen heeft aangevraagd voor de grondopslag in de Bosstraat.
 
U, als burger van Meise, kan hier echter tegen optreden als u snel handelt. 
 
Wat kan u doen?
 
? Tegen de bouwaanvraag van de grondverplaatsing en ?opslag kan u bezwaar indienen bij het gemeentebestuur van Grimbergen. Dit kan door een brief te schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen (Gemeente Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen; of via mail naar [email protected]). Let wel, dit kan slechts gebeuren tot 11 september!
 
? De kennisgevingsnota over het project-milieueffectenrapport voor het "Eurostadium Brussels" ligt tot 19 september ter inzage in het gemeentehuis van Grimbergen. Deze nota kan ook integraal online geraadpleegd worden op www.grimbergen.be . Het is belangrijk om suggesties en opmerkingen door te geven. Dit kan via het e-loket op de website van Grimbergen of rechtstreeks aan de dienst MER van de Vlaamse Overheid via de post (Departement LNE, Dienst Mer, "Eurostadium Brussels", Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 Brussel). 
 
Groen Meise raadt de betrokken inwoners aan om zeker te vragen om een grondanalyse te maken van de uit te graven grond voor de ondergrondse parking van het Eurostadium. Ook hiervoor dringt de tijdopmerkingen kunnen immers slechts tot 19 september doorgegeven worden!  
 
ALs u dat wil, kan u hiervoor gebruik maken van de modelbrief die bijgevoegd zit. 
 
Wij hopen dat u al wakkere burger niet bij de pakken blijft zitten en aan onze oproep gehoor geeft. Onze gemeente kan enkel leefbaar blijven als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Groen Meise van haar kant zal dit dossier levendig houden op de gemeenteraad.
 
Met dank voor uw inzet,
 
Het team van Groen Meise
BIJLAGEN:
bezwaar_storten_aarde_parking_c.txt